Lớp học:

LIFE ON OTHER PLANETS

Unidentified Flying Objects /ˌʌnaɪˈdentɪfaɪd ˈflaɪɪŋ ˈɒbdʒɪkts/

noun

vật thể bay không xác định, đĩa bay (viết tắt là ufo)

unidentified /ʌnaɪˈdentɪfaɪd/

adjective

không xác định, không nhận biết được

exist /ɪɡˈzɪst/

verb

tồn tại, sống, hiện có