Lớp học:

A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

harvest /ˈhɑːvɪst/

verb

thu hoạch, gặt hái, gặt lúa