Lớp học:

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

text /tekst/

noun

bài văn, bài đọc, văn bản

tape /teɪp/

noun

cuộn băng, băng ghi âm