Lớp học:

THE MEDIA

the media /ðə ˈmiːdiə/

noun

phương tiện truyền thông đại chúng

town crier /ˌtaʊn ˈkraɪə(r)/

noun

người rao tin tức, mõ làng

latest /’leɪtɪst/

adjet

gần nhất, mới nhất

development /dɪˈveləpmənt/

noun

sự phát triển, sự mở rộng

interactive /ɪntərˈæktɪv/

adjective

tương tác, tác động với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau

control /kənˈtrəʊl/

noun

sự điều khiển, sự kiểm soát

remote control /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/

noun

thiết bị điều khiển từ xa

interact /ɪntərˈækt/

verb

tương tác, tác động với nhau, tiếp xúc

benefit /ˈbenɪfɪt/

noun

lợi, lợi ích, phúc lợi