Lớp học:

CELEBRATIONS

Easter /ˈiːstə(r)/

noun

lễ phục sinh

Mid-Fall /mɪd fɔːl/

noun phrase

trung thu