Unit 3: AT HOME

Question and Answer: THING (Cách hỏi và trả lời về đồ vật)
With many things (Đối với nhiều đồ vật)
  • What are + these ? (Đây là những cái gì?)
    → They are / They're + plural noun (danh từ số nhiều) ( Chúng là những…)
  • What are + those? (Đây / Kia là những cái gì?)
    → They are / They're + plural noun (danh từ số nhiều) ( Chúng là những…)

Ví dụ:

- What are those ? (Đó là những cái gì?)
They're backpacks. (Chúng là những cái ba lô).
- What are these ? (Đây là những cái gì?)
They're books. (Chúng là những quyển sách).