Unit 7: YOUR HOUSE

Question and Answer: SURROUNDINGS (Cách hỏi và trả lời về cảnh vật xung quanh)
Để hỏi về cảnh vật quanh nhà
Câu hỏi YES / NO
  • Is there + a/ an + noun (số ít) ...?
    → Yes, there is.
    → No, there isn't.
  • Are there + any + noun (số nhiều) ...?
    → Yes, there are.
    → No, there aren't.

Ví dụ:

- Is there a yard in front of your house? (Trước nhà bạn có sân không?)
→ Yes, there is. (Vâng, có.)
- Are there any flowers in the yard? (Trong sân có hoa không?)
→ No, there aren't. (Không, không có.)