Unit 3: AT HOME

Question and Answer: QUANTITY (Cách hỏi và trả lời về số lượng)
How many (Bao nhiêu)

How many được dùng trước danh từ đếm được (countable noun) ở số nhiều

  • How many + plural noun (danh từ số nhiều) + are there … ? (Có bao nhiêu …)
    → There is + a / an / one + singular noun (danh từ số ít)
    → There are + cardinal numbers (số đếm) + plural noun (danh từ số nhiều)

Ví dụ:

- How many cars are there in your house? (Nhà bạn có mấy chiếc xe hơi?)
There is one (car). (Có 1 chiếc xe hơi.)
- How many students are there in your class? (Có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn?)
There are fifty (students). (Có 50 học sinh.)