Unit 8: OUT AND ABOUT

WH-questions in Present progressive tense (Thì hiện tại tiếp diễn với các câu hỏi WH-)

• Câu hỏi wh- được bắt đầu bằng từ nghi vấn (question word)
• Thì hiện tại tiếp diễn được dùng trong câu hỏi Wh- để hỏi thông tin về sự vệc đang diễn ra ở thời điểm hiện tại.

  • Questions words + am/ is/ are + S + V-ing?
    → S + be (am/ is/ are) + V-ing

Ví dụ:

- What are you do ing ? (Bạn đang làm gì?)
→ I 'm do ing my math. (Tôi đang làm toán.)
- Where is Mr.Quang driv ing ? (Ông Quang đang lái xe đi đâu?)
→ He is driv ing to Ha Noi. (Ông ấy đang lái xe đi Hà Nội.)