Unit 5: THINGS I DO

Question and Answer: SCHOOL SCHEDULE (Cách hỏi và trả lời về thời khóa biểu)