Unit 7: YOUR HOUSE

YES - NO Questions (Câu hỏi Yes - No)

• Câu hỏi yes / no là dạng câu hỏi mà chúng ta có thể trả lời bằng yes (có) hoặc no (không) .
• Câu hỏi yes / no bắt đầu bằng một trợ động từ (auxiliary verbs).

  • Auxiliary verb + S + verb + object?
    → Yes, S + auxiliary verb
    → No, S + auxiliary verb + not.

Ví dụ:

Do you play soccer? (Bạn có chơi bóng đá không?)
Yes , I do . (Có, tôi có chơi.)
No , I don't . (Không, tôi không chơi.)

Lưu ý:

Trợ động từ (auxiliary verbs) là các dạng của:
- động từ be (am/ is/ are/ was/ were)
- động từ do (do/ does/ did)
- động từ have (have, has, had)
- các động từ tình thái can, will, should,...