Unit 3: AT HOME

Question and Answer: PEOPLE (Cách hỏi và trả lời về người)

Dùng để xác định tên, nhân dạng, hoặc chức năng của một hoặc nhiều người

Đối với một người
 • Who is / Who's + this? (Đây là ai?)
  → This is … (Đây là …)
 • Who is / Who's + that? (Đó là ai?)
  → That is … (Đó là …)

Ví dụ:

- Who's that? (Ai đó?)
That's Mrs. Phuong. (Đó là bà Phượng.)
Đối với nhiều người
 • Who are / Who're + these? (Đây là những ai?)
  → These are … (Đây là những …)
 • Who are / Who're + those? (Đó là những ai?)
  → Those are … (Đó là những …)

Ví dụ:

- Who're these? (Những người này là ai?)
These're my cousins. (Đó là những anh em họ của tôi.)