Unit 3: AT HOME

THERE (Cách sử dụng There)

There (Có) được dùng để chỉ sự hiện hữu của người hoặc vật (ở một nơi nào đó)

Affirmative form (Thể khằng định)
 • There is + a / an + singular noun (danh từ số ít)
 • There are + plural noun (danh từ số nhiều)

Ví dụ:

- There is a ruler on the table. (Có một cây thước ở trên bàn)
- There are four members in my family. (Có bốn thành viên trong gia đình tôi.)
Negative form (Thể phủ định)
 • There + is not / isn't + a / an + singular noun (danh từ số ít)
 • There + are not / aren't + plural noun (danh từ số nhiều)

Ví dụ:

- There isn't a bird in the cage. (Con chim không có ở trong lồng.)
- There aren't four bedrooms in my house. (Nhà tôi không có bốn phòng ngủ.)
Interrogative form (Thể nghi vấn)
 • Is + there + a / an + singular noun (danh từ số ít) ?
  → Yes, there is (+ phần còn lại của câu trả lời)
  → No, there isn't (+ phần còn lại của câu trả lời)
 • Are + there + plural noun (danh từ số nhiều) ?
  → Yes, there are (+ phần còn lại của câu trả lời)
  → No, there aren't (+ phần còn lại của câu trả lời)

Ví dụ:

- Is there an orange in the fridge? (Có một trái cam trong tủ lạnh phải không?)
Yes, there is (an orange in the fridge.) (Vâng, có một trái cam trong tủ lạnh).
- Are there two sister in your family? (Có hai chị em trong gia đình bạn phải không?)
No, there aren't (two sister in my family.) (Không, gia đình tôi không có hai chị em.)

Lưu ý:

• Trước các danh từ số nhiều, ta có thể dùng các từ a lot of (nhiều), many (nhiều), some (một vài),... và chữ số (two, three, twenty,...)
Ví dụ :
- There are many students in my this school. (Trường này có nhiều học sinh.)
- There are some apples in the fridge. (Có một vài quả táo trong tủ lạnh.)

• Động từ to be (is / are) phải được dùng tương hợp với danh từ theo ngay sau nó.
Ví dụ :
- There is a table in the living room and there are some chairs around that table. (Có một cái bàn trong phòng khách và một vài cái ghế xung quanh cái bàn đó.)
- There is a bicycle and two bikes in the garage. (Có một cái xe đạp và 2 cái xe máy trong nhà xe.)