Unit 7: YOUR HOUSE

Question and Answer: VEHICLES (Cách hỏi và trả lời về phương tiện đi lại)

Để hỏi người nào đó đi lại bằng phương tiện gì, ta dùng How (bằng cách nào)

  • How + do / does + S + V (go, travel...) + ...?
    → S + V + ... + by + phương tiện đi lại

Ví dụ:

- How do you go to school? (Bạn đến trường bằng phương tiện gì?)
→ I go to school by bike. (Tôi đến trường bằng xe đạp.)
- How does your father travel to work? (Cha bạn đi làm bằng phương tiện gì?)
→ He travels to work by motorbike. (Ông đi làm bằng xe máy)

Lưu ý:

Chúng ta dùng on foot = walk (NOT by foot )
Ví dụ: I go to school on foot . = I walk to school. (Tôi đi bộ đến trường.)