Unit 8: OUT AND ABOUT

Modal Verbs (Động từ tình thái)
CAN (có thể)

• Động từ tình thái can được dùng để chỉ khả năng - nói những gì mà người hoặc vật có thể (hoặc không thể) làm.
• Can được chia giống nhau cho tất cả các ngôi.
• Sau can là động từ nguyên mẫu không to (bare infinitive).

  • S + can + V (bare infinitive)

Ví dụ:

- She can play the piano. (Cô ấy biết chơi dương cầm.)
- Henry can lift 100 kilos. (Henry có thể nâng 100 kí.)

Lưu ý:

Can còn được dùng để chỉ sự cho phép.
Ví dụ: You can park here. (Bạn có thể đỗ xe ở đây.)
MUST (phải)

• Động từ tình thái must được dùng để diễn đạt sự cần thiết, sự bắt buộc hoặc một lời khuyên nhấn mạnh.
• Must được chia giống nhau cho tất cả các ngôi.
• Sau must là động từ nguyên mẫu không to (bare infinitive)

  • S + must + V (bare infinitive)

Ví dụ:

- You must answer all the questions. (Bạn phải trả lời tất cả các câu hỏi.)
- He must excercises. (Anh ấy phải tập thể dục.)