Unit 3: AT HOME

Demonstrative pronoun (Đại từ chỉ định)
THESE / THOSE (Đại từ chỉ định số nhiều)
These

được dùng để giới thiệu nhiều người hay nhiều vật ở gần người nói.

  • These + are + plural noun (danh từ số nhiều) (Đây là những …)

Ví dụ:

- These are my friends. (Đây là những người bạn của tôi.)
Those

được dùng để giới thiệu nhiều người hay nhiều vật ở xa người nói.

  • Those + are + plural noun (danh từ số nhiều) (Đây là những …)

Ví dụ:

- Those are my pens. (Đó là những cây bút của tôi.)
Khi chuyển These / Those sang dạng câu hỏi
  • Are + these / those + plural noun (danh từ số nhiều)? (Đây / Đó có phải là …?)
    → Yes. / Yes, they are. (Vâng, phải.)
    → No. / No, they aren't. (Không, không phải.)

Ví dụ:

- Are these your books? (Đây có phải là những cuốn sách của bạn không?)
Yes, they are . (Vâng, phải.)
- Are those your pens? (Đó có phải là những cây bút của bạn không?)
No, they aren't . (Không, không phải.)

Lưu ý:

Singular noun (Danh từ số ít) là danh từ chỉ một người hoặc một vật.
Ví dụ:
- a student (một học sinh)
- an apple (một trái táo)