Unit 3: AT HOME

Present simple tense (Thì hiện tại đơn)
To be in Present Simple Tense (Động từ to be ở thì hiện tại đơn)