Unit 5: THINGS I DO

Present simple tense (Thì hiện tại đơn)
Ordinary verb in Present Simple Tense (Động từ thường ở thì hiện tại đơn)