Unit 3: AT HOME

Cardinal Numbers (số đếm) - tiếp theo

Dấu hiệu nhận biết:

 1 : one  11 : eleven  21 : twenty one  
 2 : two  12 : twelve  22 : twenty two  
 3 : three  13 : thirteen  23 : twenty three  
 4 : four  14 : fourteen  24 : twenty four  40 : forty
 5 : five  15 : fifteen  25 : twenty five  50 : fifty
 6 : six  16 : sixteen  26 : twenty six  60 : sixty
 7 : seven  17 : seventeen  27 : twenty seven  70 : seventy
 8 : eight  18 : eighteen  28 : twenty eight  80 : eighty
 9 : nine  19 : nineteen  29 : twenty nine  90 : ninety
 10 : ten  20 : twenty  30 : thirty  100 : one hundred

Lưu ý:

Cách thành lập số đếm:

21 = 20 and 1 :  twenty one

22 = 20 and 2 : twenty two

…..

31 = 30 and 1 : thirty one

32 = 30 and 2 : thirty two

…..

99 = 90 and 9 : ninety nine